کرمانشاه

برنامه  کرمانشاه

این برنامه به سفارش سازمان فناوری اطلاعات شهرداری کرمانشاه نوشته شده است 

و هدف ازتولید این برنامه اطلاع رسانی مکان های گردشکری تفریحی امدادی و ... هست 

از امکانات اصلی نرم افزار میتوان به بخش مسیریابی اشاره کرد .